ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸಾಲಗಳು

  • CIRCULAR SAW BLANKS

    ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸಾಲಗಳು

    ಅರ್ಜಿ: ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗರಗಸದ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸಾ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ: ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಗರಗಸದ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು wprk ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.